Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging
en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende
bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik
  kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd
 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in
  de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand
  aangaat met de ondernemer;
 1. Dag: kalenderdag;
 1. Duurtransactie: een overeenkomst op
  afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan
  de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 1. Duurzame gegevensdrager: elk
  middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan
  hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
  raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
  mogelijk maakt.
 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de
  consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
  afstand;
 1. Modelformulier: het modelformulier voor
  herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan
  invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die
  producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 1. Overeenkomst op afstand: een
  overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd
  systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met
  het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één
  of meer technieken voor communicatie op afstand;
 1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
  overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde
  ruimte zijn samengekomen.
 1. Algemene Voorwaarden: de
  onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Diercentrum Benjie
Holtmaet 2

7251VV Vorden
Nederland

T (064) 616-4945
E info@diercentrumbenjie.nl
KVK 62015451
BTW nummer NL002299351B88

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer
  en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen
  tussen ondernemer en consument.
 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van
  deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de
  ondernemer in te zien en zij op zverzoek van de consument zo spoedig
  mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
  afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt
  gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg
  aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze
  door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een
  duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar
  van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
  kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische
  weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
  product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en
  derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval
  van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de
  toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
  moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft
  de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de
  betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door
  een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk
  benaderd.
 1. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen
  te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 1. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere
  bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de
  geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
  voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te
  wijzigen en aan te passen.
 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
  aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
  gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
  mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn
  deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
  diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod
  binden de ondernemer niet.
 1. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie
  en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de
  overeenkomst.
 1. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de
  aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven
  kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk
  is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het
  aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke
   handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn
   waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de
   kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand
   worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief
   voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja
   op welke deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst,
   de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan
   controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de
   overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de
   wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan
   raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
   duurtransactie.


Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot
  stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en
  het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
  bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst
  van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze
  aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de
  overeenkomst ontbinden.
 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de
  ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter
  beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
  veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
  ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 1. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte
  stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,
  evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
  verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer
  op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan
  te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
  weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 1. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de
  volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
  consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
  duurzame gegevensdrager, meesturen:

  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument
   met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
   herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake
   het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij
   de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de
   uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
   overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur
   is.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts
  van toepassing op de eerste levering.
 1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden
  van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
  overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
  Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de
  consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer
  bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het
  product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate
  uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of
  hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht
  gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en –
  indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan
  de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte
  redelijke en duidelijke instructies.
 1. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht
  is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,
  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument
  te doen middels het modelformulier of door middel van een ander
  communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft
  gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant
  het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te
  bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld
  door middel van een bewijs van verzending.
 1. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet
  kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht
  resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop
  een feit.

Bij levering van diensten:

 

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de
  overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste
  14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 1. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich
  richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de
  levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van
herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten
  hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit
  bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping,
  terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug
  ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete
  terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de
  zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument
  nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 1. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de
  consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele
  waardevermindering van het product.
 1. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
  waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle
  wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt,
  dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten
  voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het
  herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het
  aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
  vermeld.
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
  producten:

  • die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig
   specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
   waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument
   de verzegeling heeft verboeren;
  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft
   verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
  diensten:

  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding
   te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is
   begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen
  van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
  prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 1. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of
  diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
  financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met
  variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het
  feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
  aanbod vermeld.
 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
  wettelijke regelingen of bepalingen.
 1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
  zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met
   ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
  inclusief btw.
 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de
  gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product
  volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen
  aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de
  redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum
  van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
  en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er
  tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 1. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie
  doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op
  grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2
  maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.
  Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele
  verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 1. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de
  fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer
  verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor
  elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele
  adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 1. De garantie geldt niet indien:

  • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of
   bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld
   of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de
   aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van
   voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien
   van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen
  bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
  producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het
  bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is
  vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch
  uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan
  met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging
  ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
  worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat
  hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval
  het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument
  heeft geen recht op een schadevergoeding.
 1. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen
  kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn
  geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 1. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de
  ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk,
  doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 1. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal
  de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te
  stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke
  wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij
  vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De
  kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de
  ondernemer.
 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij
  de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
  aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur,
opzegging en verlenging

Opzegging

 

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
  (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde
  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en
  een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan
  en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
  daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van
  de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 1. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
   tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor
   zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd
  voor een bepaalde duur.
 1. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor
  bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend
  worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de
  consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging
  kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
  het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend
  voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag
  opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een
  opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt
  tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,
  nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 1. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking
  afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
  kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en
  eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de
  consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn
  van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid
  zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument
  verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan
  van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een
  overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat
  de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 1. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer
  behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument
  kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
  klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
  klachtenprocedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2
  maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
  ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14
  dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
  voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer
  binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en
  een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
  verwachten.
 1. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost
  ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 1. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de
  ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur
  en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient
  de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend
  lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de
  consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door
  Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de
  uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in
  met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze
  geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald
  dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om
  klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 1. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij
  de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 1. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de
  ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen
  of repareren.

Artikel 15 – Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
  algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht
  van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 1. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende
bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene
voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn
en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager.


Facebook-f


Twitter


Instagram


Envelope


Whatsapp

Bezoek Ons

Neem een kijkje in onze winkel. We hebben diverse producten voorradig.

Holtmaet 2, Vorden

Bel Ons

Neem gerust telefonisch contact met ons op om alle mogelijkheden te bespreken.

+31 (0)6 46 16 49 45

Bericht Ons

Stuur ons een bericht, we komen er graag bij je op terug!

info@diercentrumbenjie.nl